TEDARİKÇİ – İŞ ORTAĞI AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (‘’KVKK’’) UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

 1. KAPSAM

Gerçek Kişi Tedarikçi – İş Ortağı – Dış Hizmet Sağlayıcı ve Tüzel Kişi Tedarikçi- Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Kimliği

 1. AYDINLATMA METNİ

Partek Bilişim İletişim Elektronik Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ‘’PARTEK BİLİŞİM’’ olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak, Gerçek Kişi Tedarikçi – İş Ortağı – Dış Hizmet Sağlayıcı ve Tüzel Kişi Tedarikçi- Dış Hizmet Sağlayıcının Gerçek Kişi Kimliği ile arasında PARTEK BİLİŞİM veri sorumlusu sıfatıyla, burada belirtildiği şekilde ticari ilişkilerimiz kapsamında verilerin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre PARTEK BİLİŞİM’in talep ettiği ve/veya şirketinizin bizimle paylaşmış olduğu kişisel verilerinizin (Şirketinize ait veriler ve kişisel veriler), kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

PARTEK BİLİŞİM’in faaliyet alanları gereği öncelikle hizmet verdiğimiz kurumlara ve kuruluşlara ait bilgilerin güvenliğini sağlamak asıl amacımızdır. Ayrıca kurumumuz hizmet vermekte olduğu kurum ve kuruluşların bazı özel erişim bilgilerine, network bilgilerine, özel şifrelerine ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. PARTEK BİLİŞİM’e sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kişisel Veri Ad, Soyad, İmza
İletişim Verisi E-posta, Mobil Telefon Numaraları ve Sabit Telefon Numaraları
Sistem Verileri Sunucu Admin Şifreleri

Sanallaştırma Şifreleri

Firewall Şifreleri

Network Şifreleri, Bilgileri (Access Point, Router, IP Adresleri vb.)

Yedekleme Sistemleri Şifreleri

Yazılım Şifreleri (Antivirüs, İşletim Sistemi vb.)

Mail Panel Şifreleri

Yazıcı Arayüz Şifreleri

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
  • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından, PARTEK BİLİŞİM’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi.
  • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması.
  • Ticari faaliyetin yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması.
  • Şikâyet/öneri/isteklerin çözümlenmesi.
  • Teknik servis hizmetinin verilmesi.
  • Gerekli kalite, gizlilik ve standart kontrollerinin yapılabilmesi.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, ilgili kişi ve kişilerin açık rızası olmadan üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılmaz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan şirketinize ait kişisel verileriniz, KVKK’nın 7/f.1. maddesine göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız süreler dolduğunda, PARTEK BİLİŞİM tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
  • Şirketinize ait kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenen veriler hakkında bilgi talep etme.
  • Şirketinize ait kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
  • Şirketinize ait kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
  • Şirketinize ait kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
  • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
  • Şirketinize ait kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için başvuru formunu doldurarak, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi Karadut Sokak Gençaslanlar İş Merkezi No:152 K:4 D:66 adresine veya partekbilisim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından PARTEK BİLİŞİM’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde PARTEK BİLİŞİM tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

PARTEK BİLİŞİM İLETİŞİM ELEKTRONİK TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.